Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Διαλέξτε από τα προϊόντα μας το προϊόν που σας ενδιαφέρει και την διάρκεια που θέλετε και βάλτε το στο καλάθι σας και στείλτε την παραγγελία σας .Και μέσα σε δυο έως 10 μέρες θα βρίσκεται στα χεριά σας.

Μπορώ να διαλέξω ότι προϊόν θέλω;

Η ROYAL MALL σας παρέχει ότι πιο σύγχρονο και νέο κυκλοφορεί.

Πώς Πληρώνω;

Το μηνιαίο μίσθωμα καταβάλετε στη αρχή  κάθε μήνα :
1) πάγια εντολή από τον τραπεζικό σας λογαριασμό
2) κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας.
3) Με πιστωτική κάρτα

Τι θα συμβεί αν έχει βλάβη  ή χάσω ένα προϊόν ;

Η ROYAL MALL  καλύπτει το  κόστος  επισκευής (μόνο σε κινητά – tablet – pc) μέχρι 80% σε περίπτωση ζημίας. Η κάλυψη ισχύει για 12 μήνες.

– Φωτιά
– Κλοπή εκ διαρρήξεως (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο, κλπ.)
– Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων της συσκευής
– Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 80% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς και ο μισθωτής  θα καταβάλει το υπόλοιπο 20%.

Τα μισθώματα μπαίνουν στα έξοδα της εταιρείας μου ;

Κάθε μήνα θα παραλαμβάνεις την απόδειξη η το τιμολόγιο σου ώστε το μίσθωμα να περάσει στα έξοδα της επιχείρησης σου.

Λήξη Μίσθωσης

1) Να επιστρέψετε το προϊόν που σας παρείχαμε.
2) Να επεκτείνετε τη μίσθωση .
3) Να μισθώσετε μια νέα συσκευή.
4) Να κρατήσετε το προϊόν με το δικαίωμα εξαγοράς του προϊόν.

Παραλαβή και Επιστροφή του προϊόντος μου

Η ROYAL MALL αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της αποστολής και επιστροφής του προϊόντος στο χώρο σας!

Απαιτούμενα Έγραφα

 

 Ιδιώτης

– Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των 2 τελευταίων ετών του φυσικού προσώπου
– Φωτοτυπία Ταυτότητας η Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου
– Φωτοτυπία από τον πιο πρόσφατο λογαριασμό  (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου .
– Βεβαίωση αποδοχών εργασίας του τελευταίου μήνα

Ατομική – Ελεύθερος Επαγγελματίας

– Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας 2 τελευταίων ετών του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
– Φωτοτυπία Ταυτότητας η Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου
– Έντυπα Ε3 2 τελευταίων ετών
– Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών
– Φωτοτυπία λογαριασμού (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου

 Ο.Ε.- Ε.Ε.

– Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης, Τροποποίησης
– Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας του τελευταίου έτους των Ομόρρυθμων Εταίρων
– Φωτοτυπία Ταυτότητας η Διαβατηρίου των Ομόρρυθμων Εταίρων
– Έντυπα Ε3 του τελευταίου έτους
– Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης του τελευταίου οικονομικού έτους
– Οικονομικές Καταστάσεις και Ισολογισμοί του τελευταίου έτους με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο .
– Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα .
– ΦΕΚ Σύστασης
– ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ)
– ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού
– Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας του τελευταίου έτους του διαχειριστή
– Φωτοτυπία Ταυτότητας η Διαβατηρίου του διαχειριστή
– Φωτοτυπία λογαριασμού (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του διαχειριστή

Ι.Κ.Ε.

– Καταστατικό Σύστασης
– Κωδικοποιημένο Καταστατικό (όπως θα έχει τροποποιηθεί), θεωρημένο από το ΓΕ.ΜΗ.
– Πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ περί εταιρικών μεταβολών
– Πρακτικό διαχειριστή ή διαχειριστών (εφόσον υπάρχει)
– Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη παρέλευσης χρόνου διάρκειας της ΙΚΕ,μη λύσης και θέσεως σε εκκαθάρισης,μη καταχώρησης δικαστικής απόφασης για λύση της ΙΚΕ,μη πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υποβολής αίτησης για κήρυξη της ΙΚΕ σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.
– Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται εκτός των άλλων και Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρηση της απόφασης για την μετατροπή.
– Οικονομικές Καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)
– Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των μετόχων για το τελευταίο έτος
– Φωτοτυπία ταυτότητας/ διαβατηρίου των μετόχων
– Φωτοτυπία λογαριασμού  (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του μετόχου

Α.Ε.- Ε.Π.Ε.

– Οικονομικές Καταστάσεις και Ισολογισμοί του τελευταίου έτους με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο
– Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα.
– ΦΕΚ Σύστασης
– ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης
– ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού